Program

DEKLARACJA PROGRAMOWA  „SOLIDARNA POLSKA”– NOWA NADZIEJA

Preambuła

Polska stoi w obliczu największego kryzysu społecznego i politycznego od upadku komunizmu. Mimo, że od lat nasz kraj jest rządzony źle – polska demokracja okazała się niezdolna do zmiany nieudolnej władzy. Platforma Obywatelska wygrała wybory i uzyskała społeczny mandat do kontynuowania złych rządów. Ta sama Platforma Obywatelska, która  zadłużyła nasz kraj o kolejne 300 miliardów zł, zagraża bezpieczeństwu naszych emerytur, zaczęła prywatyzować służbę zdrowia, demontować funkcje państwa, zamykać poczty, komisariaty, prokuratury i sądy, Platforma Obywatelska odpowiedzialna za zapaść kolei oraz programu budowy dróg i autostrad, za sprzedaż części wielkich, dochodowych firm państwowych. Po raz kolejny wygrała partia, która, poza wyjazdem kolejnych setek tysięcy Polaków na emigrację, nie ma żadnego pomysłu na przełamanie bezrobocia wśród młodzieży, braku perspektyw, braku taniego kredytu na mieszkania, pogłębienia się sfery ubóstwa i wykluczenia. Rząd PO będzie przez kolejne lata przegrywać nasze  strategiczne interesy w Europie, oddając walkowerem walkę o wyższe dopłaty dla rolników, o gaz łupkowy czy zawieszenie  pakietu klimatycznego. Może w dalszym ciągu niszczyć kulturę demokratyczną i używać siły państwa i mediów do rozprawy z opozycją.

Stało się tak dlatego, że miliony Polaków, nie znajdując  alternatywy w dotychczasowej opozycji zostało w domach albo zagłosowało bezwiednie wbrew własnym interesom. „Solidarna Polska” powstała, by Donald Tusk miał wreszcie z kim przegrać. „Solidarna Polska” powstała, żeby prawica odzyskała zdolność koalicyjną a Polacy, którzy chcą realnej zmiany uwierzyli, że jest ona możliwa i mieli na kogo zagłosować.

Zarazem „Solidarna Polska” od samego początku wiąże się z wielką ideą organizacji naszej wspólnoty narodowej i państwowej: z ideą sprawiedliwości społecznej. Po 1989 roku idea ta była wyszydzana, tłumiona, przemilczana lub zdradzana. Podtrzymywały ją przez minione dekady dwie siły: Kościół katolicki przez swoja naukę społeczną i NSZZ „Solidarność”. Dziś „Solidarna Polska” chce być partią sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwości społecznej rozumianej nie jako etatyzm i egalitaryzm odrzucający wszelkie zróżnicowanie, ale jako sposób takiej organizacji wspólnoty narodowej, by nie rozrywały jej pogłębiające się nierówności między wąska grupa najbogatszych a całą resztą. Kierując się zasadą sprawiedliwości społecznej, „Solidarna Polska” będzie zabiegać i środkami demokratycznymi walczyć o to, by rząd, parlament, państwo służyły całej wspólnocie narodowej, a nie elicie majątku, wpływu i siły. Podejmujemy to zadanie, bo poczucie braku sprawiedliwości staje się coraz bardziej dojmujące. Odczuwamy je w systemie podatkowym, systemie ochrony zdrowia, systemie oświaty, w realizowanej polityce rozwoju regionalnego, w ładzie medialnym. „Solidarna Polska” to Polska zjednoczona i sprawiedliwa.

Wspólnota

Polska wspólnota jest zagrożona. Ostatnie lata to czas ataków Platformy Obywatelskiej, rządu Donalda Tuska oraz medialnego oligopolu na podstawy tożsamości narodowej Polaków. Pieniędzmi publicznymi obficie wspierane są środowiska, które za cel postawiły sobie walkę polskim patriotyzmem. W publicznych i prywatnych środkach masowego przekazu karierę robią osoby, które znieważają, często w wulgarny sposób religię, symbole religijne i narodowe. Rząd powierza takim osobom realizację ważnych przedsięwzięć o charakterze polityczno-kulturalnym. Premier, wielu jego ministrów i część zaplecza politycznego sięgnęło do ostrej retoryki antyklerykalnej nigdy dotąd nieużywanej przez żaden obóz rządzący po 1989 roku. Burzy to spokój społeczny i tworzy nową linię głębokiego podziału. Za słowami idą czyny lub ich zapowiedzi: zmiana prawnej formuły nauczania religii w szkołach, wprowadzenie nowego mechanizmu finansowania świadczeń emerytalnych duchownych, ograniczenie nauczania historii w szkołach. Platforma Obywatelska przypuściła atak na tradycyjny kształt polskości, na świadomą swojej historii, misji i związku z religia wspólnotę narodową w imię przekształcenia jej w nowa formę polskości – Polaków jako ludności tubylczej zamieszkującej wydzielony administracyjnie obszar w ramach Unii Europejskiej. Na Śląsku Platforma Obywatelska zawarła koalicję z ugrupowaniem autonomistów ślązakowskich, jawnie wrogich wobec Polski i powierzyła mu kontrole na pieniędzmi publicznymi przeznaczonymi na kulturę i politykę historyczną.

„Solidarna Polska” uważa, że najlepszym sposobem na przeciwstawienie się temu atakowi jest okazanie przez Polskę patriotyczną swojej siły, siły polegającej na współdziałaniu tych zróżnicowanych ideowo i partyjnie środowisk, które opowiadają się za wzrostem siły wspólnoty narodowej. Wspólnota narodowa musi być budowana w oparciu o troskę o wszystkich członków społeczeństwa, tych przedsiębiorczych i tych, którym należy pomóc, ludzi starszych i ludzi młodszych. Wspólnota oznacza solidarność między ludźmi i pomiędzy pokoleniami. Wspólnota oznacza także troskę o przyszłość naszego Państwa i troskę o generacje Polaków, które przyjdą po nas.

Katastrofa Smoleńska

Katastrofa Smoleńska zadała Polsce ciężką ranę. Sposób wyjaśniania przyczyn i okoliczności katastrofy przez  Donalda Tuska i jego podwładnych sprawił, że rana ta ciągle ropieje i nie może się zabliźnić. Całkowicie zdezawuowany przez nowe fakty i ekspertyzy raport tzw. Komisji Millera jest podtrzymywany przez obecny układ rządzący. Jak się okazało, polski system polityczny nie ma możliwości dotarcia i ujawnienia prawdy o katastrofie smoleńskiej. Kongres zleca Klubowi Parlamentarnemu „Solidarnej Polski” przedstawienie w jak najszybszym czasie na forum Sejmu odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej i uchwałodawczej celem powstania mechanizmu, który umożliwi wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tej tragedii.

Program społeczno-gospodarczy

Program prorodzinny

Polska stoi w obliczu ogromnego kryzysu demograficznego. Jeżeli teraz nic nie zrobimy, już niedługo, w ciągu jednej generacji, będziemy jednym z najstarszych społeczeństw Europy, o malejącej liczbie ludności, z kurczącym się rynkiem i licznymi problemami gospodarczymi i budżetowymi. W takiej sytuacji polityka prorodzinna nie jest zbędną fanaberią, lecz jest najlepszą inwestycją, jaką możemy uczynić, inwestycją w przyszłość nas wszystkich.

„Solidarna Polska” opowiada się za kompleksowym programem prorodzinnym, obejmującym:

• Wprowadzeniem powszechnych świadczeń rodzinnych, tak aby rodzice dysponowali kwotą przynajmniej 1000 zł na utrzymanie dziecka.  Polskie rodziny musi być stać na utrzymanie i wychowanie dzieci, a żadne dziecko nie może żyć w biedzie. „Solidarna Polska” proponuje więc wprowadzenie świadczenia rodzinnego na każde dziecko w wysokości 300 zł miesięcznie dla tych rodzin, w których dochód na osobę wynosi poniżej 700 zł miesięcznie, 250 zł dla dochodów poniżej 800 zł na osobę, 200 zł dla dochodów poniżej 900 zł i 150 zł dla dochodów poniżej 1000 zł na osobę.

• Wydłużenie urlopów macierzyńskich, poprzez ustanowienie urlopów macierzyńskich o długości 6, 9 oraz 12 miesięcy za 1, 2  i 3 dziecko odpowiednio.

• Zwiększeniem dostępności żłobków i przedszkoli, ustanowienie maksymalnych opłat za przedszkola publiczne oraz wspieranie rozwoju prywatnych przedszkoli i żłobków.

• Zachęty dla pracodawców, poprzez odpisy podatkowe, na utrzymanie zatrudnienia kobiet po urlopie macierzyńskim/wychowawczym.

• Wprowadzenie gwarantowanej emerytury dla kobiet, które wychowały minimum trójkę dzieci, a nie mają innego tytułu do emerytury.

Solidarność społeczna

Solidarność społeczna oznacza, że państwo otacza opieką wspólnotę narodową i sprawiedliwie rozkłada obciążenia podatkowe. „Solidarna Polska” opowiada się za obniżeniem podatku od osób uzyskujących dochody pozwalające na zaspokojenie zaledwie podstawowych potrzeb. Podatki pobierane przez Państwo nie mogą bowiem nikogo wtrącać w nędzę, natomiast powinny stanowić sprawiedliwe obciążenie stosownie do możliwości. „Solidarna Polska” opowiada się przeciwko podatkowi liniowemu, który jest w interesie najbogatszych, natomiast opowiada się za zróżnicowaniem stawek podatku dochodowego.

„Solidarna Polska” opowiada się za odejściem od niemal liniowego podatku dochodowego uchwalonego przez PiS a wprowadzonego w życie przez PO, który przewiduje zaledwie dwie stawki podatkowe, z czego wg pierwszej stawki podatki płaci 98% podatników. „Solidarna Polska” uważa, że należy obniżyć do 12% stawkę podatku dla podatników osiągających dochód poniżej 1000 zł miesięcznie. Dla utrzymania wpływów podatkowych na odpowiednim poziomie, konieczne może być natomiast podwyższenie podatku od dochodów przekraczających 10.000 zł miesięcznie.

Proponowane zmiany oznaczają znacznie sprawiedliwsze rozłożenie ciężarów podatkowych i nakładanie ich na osoby, które mogą je ponieść bez zagrożenia dla poziomu ich życia.

Należy również przywrócić niesłusznie zniesiony w okresie rządów PiS podatek od fortun, to jest podatek od spadków i darowizn w części dotyczącej kwot ponad 2 mln zł przypadających na jednego spadkobiercę lub obdarowanego. We wszystkich rozwiniętych krajach stosowany jest podatek od spadków i Polska nie powinna być tu wyjątkiem. Podatek taki ogranicza możliwość budowania oligarchicznych fortun i stanowi element prawidłowo funkcjonującej demokracji.

Konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku od tych koncernów, które osiągają duże zyski w Polsce, lecz często transferują je zagranicę do swoich właścicieli. „Solidarna Polska” opowiada się za podatkiem od instytucji finansowych oraz od supermarketów. Odpowiednia konstrukcja podatku wykluczy możliwość unikania opodatkowania zysków w Polsce i transferu środków przed opodatkowaniem do państw właścicieli wielkich korporacji.

Emerytury

„Solidarna Polska” uważa, że przeciętny poziom emerytur i rent w Polsce jest bardzo niski i często niepozwalający na godne życie. Zważywszy na wysokie koszty życia ponoszone przez emerytów i rencistów, związane chociażby z koniecznością ponoszenia dużych wydatków na leczenie, „Solidarna Polska” opowiada się za zwolnieniem z podatku pierwszego tysiąca złotych każdej emerytury i renty miesięcznie. Oznacza to, że podatku nie będą płacić osoby otrzymujące emeryturę lub rentę w wysokości do 1000 zł, natomiast te osoby, które otrzymują świadczenie w wyższej wysokości, płaciłyby podatek dopiero od nadwyżki. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby państwo pobierało podatek od osób, którym ledwo starcza na życie na minimalnym poziomie. Dla osoby otrzymującej świadczenie w wysokości 1000 zł. proponowane rozwiązanie oznacza ponad 130 zł w portfelu więcej miesięcznie. Ze zwolnienia podatkowego nie będą korzystały osoby otrzymujące renty czy emerytury w wysokości powyżej 3000 zł.

„Solidarna Polska” opowiada się przeciwko wydłużaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Rozwiązanie takie nie bierze pod uwagę stanu zdrowia osób w takim wieku, ani sytuacji na rynku pracy, na którym już obecnie osoby w wieku 50+ są w bardzo niekorzystnej sytuacji. Rozwiązanie proponowane przez PO oznacza w istocie skazanie ludzi w wieku 60+ na długotrwałe bezrobocie i konieczność korzystania z pomocy społecznej.

„Solidarna Polska” uważa, że podstawową przyczyną kryzysu systemu emerytalnego jest kryzys demograficzny i że wyłącznie odwrócenie trendów demograficznych może tę sytuację zmienić. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie kompleksowego programu prorodzinnego, tak aby Polacy nie obawiali się zakładać rodzin i posiadania dzieci.

Zdrowie

System ochrony zdrowia w ostatnich czterech latach został całkowicie zanarchizowany. Funkcjonuje coraz gorzej, a cierpią na tym pacjenci. Podstawowym problemem jest coraz trudniejszy dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów oraz wzrost współpłacenia pacjentów za leki, co jest konsekwencją wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej. Wszelkie zmiany i reformy systemu ochrony zdrowia musza dążyć do dwóch celów: zwiększenia dostępności badań diagnostycznych i opieki specjalistycznej oraz spadku współpłacenia przez pacjentów za leki refundowane. Nowa ustawa refundacyjna ukazała w ostrym świetle istotę polityki Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej: kosztem krzywdy i cierpienia pacjentów cukrzycowych, w tym dzieci, przez decyzje refundacyjną dotyczącą określonego typu insuliny umożliwiono wzrost wartości giełdowej spółki kontrolowanej przez jednego z największych oligarchów III Rzeczpospolitej.

By osiągnąć wskazane cele „Solidarna Polska” proponuje:

• określenie we współpracy z izbami i stowarzyszeniami lekarskimi, pielęgniarskimi i farmaceutycznymi nowych zasad tworzenia listy leków refundowanych i nadanie im formy ustawowej;

• przyjęcie, że publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą być przekształcane wyłącznie w niepodlegające prywatyzacji spółki użyteczności publicznej;

• wyposażenie samorządów, które konstytucyjnie i ustawowo odpowiadają za dostęp do usług zdrowotnych w uprawnienia umożliwiające im realizację tego zadania

• zniesienie ilościowych limitów w kontraktach zawieranych przez NFZ ze szpitalami i zastąpienie ich kontraktami nie na ilość, ale zakres usług;

• stworzenie z mocy ustawy sieci szpitali stanowiących strukturę bezpieczeństwa zdrowotnego w systemie ochrony zdrowia;

• przywrócenie opieki lekarskiej w szkołach.

Zestaw takich przedsięwzięć winien w sposób zdecydowany poprawić sytuację pacjentów bez podnoszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Praca

Jak po wielokroć podkreśla społeczna nauka Kościoła, poprzez pracę realizuje się człowieczeństwo, a instytucje społeczne muszą chronić godność pracy. Rynek pracy musi zapewniać ochronę praw pracowników a jednocześnie konieczną elastyczność i przyjazność dla przedsiębiorców. Z niepokojem przyjmujemy więc takie niepokojące zjawiska jak rosnący poziom bezrobocia, fakt zatrudniania znaczącego odsetka pracowników na umowach śmieciowych, a także wysokie bezrobocie zarówno ludzi młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i osób w wieku 50+. „Solidarna Polska” proponuje:

• ograniczenie możliwości zawierania tzw. umów śmieciowych, w tym poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych po stronie pracodawcy za mniej korzystne z punktu widzenia pracownika formy umów, jak umowy czasowe;

• uproszczenie procedur ZUSowskich, co zmniejszy obciążenie przedsiębiorstw obowiązkami biurokratycznymi a przez to większą skłonność do zawierania normalnych umów;

• podniesienie płacy minimalnej do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia;

• ograniczanie szarej strefy, a przez to poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw legalnie zatrudniających pracowników;

• przywrócenie programu szkolnictwa zawodowego, co pozwoli ludziom młodym na zdobycie kwalifikacji użytecznych na rynku pracy.

• deregulacja i otwarcie rynku pracy, tak by zwiększyć dostępność szeregu zawodów.

• ułatwienia w uznawaniu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych państwach UE, tak by zachęcić młodych ludzi do powrotu i pracę w Polsce.

Wieś i rolnictwo

Polityka rolna rządów PO i PSL polega na powrocie do skompromitowanej od czasu początku transformacji filozofii traktowania polskiej wsi jako sfery zaprogramowanego zaniedbania i naturalnego amortyzatora reform. Dobitnym tego wyrazem było oddanie walkowerem przez sprawowaną przez premiera Tuska polską prezydencję w Unii Europejskiej kwestii dochodzenia do ujednoliconych stawek dopłat bezpośrednich. W warunkach wyrównanych kosztów produkcji rolnej w Polsce i Europie oraz przejścia prawie wszystkie kraje UE na uproszczony system dopłat – nie istnieje żaden uzasadniony powód, dla którego polski rolnik miałby otrzymywać w agendzie 2014-2020, czyli kilkanaście lat po naszej akcesji do Unii, średnio o 150 € do hektara mniej od rolnika niemieckiego czy francuskiego. Przy 16 mln hektarów użytków rolnych daje to w tym okresie kwotę rzędu 70 miliardów mniej dla polskiej wsi i oznacza jej strukturalne upośledzenie, przekreślenie szans na konkurencyjność produkcji rolnej i zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Rząd z udziałem „Solidarnej Polski” postawi w centrum debaty europejskiej postulat utrzymania funduszy na wspólną politykę rolną jako największego składnika budżetu UE przy jednoczesnym zarysowaniu jasnej perspektywy dojścia do ujednoliconych stawek dopłat w całej Unii.

Pod rządami PO i PSL doszło do pogłębienia niekorzystnego rozwarcia tzw. nożyc dochodowych: przy spadku cen i opłacalności wielu produktów rolnych doszło do drastycznego wzrostu cen żywności w sklepach. Wskutek nieudolności rządu traci zarówno rolnik jak i konsument, a zarabia łańcuch pośredników (również finansowych) i sieci handlowych. „Solidarna Polska” użyje dostępnych rządowi instrumentów skutecznej interwencji na rynku, poprawiającej średnią opłacalność produkcji rolnej bez negatywnego wpływu na poziom cen detalicznych żywności.

Wobec pogarszających się warunków nabycia i dzierżawy ziemi na wsi „Solidarna Polska” przygotuje pakiet rozwiązań ustawowych i kredytowych ułatwiających polskim, faktycznie gospodarującym rolnikom skuteczne nabywanie polskiej ziemi. Należy także utrzymać system kredytów preferencyjnych dla rolników po roku 2013. Jednocześnie, należy dokonać reformy KRUS a także systemu dopłat bezpośrednich, tak aby systemy te obejmowały wyłącznie rolników.

Przedsiębiorczość

Podstawą rozwoju Polski muszą być polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te małe i średnie. Należy im stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju, poprzez zachęcanie do inwestycji oraz likwidację wielu biurokratycznych wymogów. Przebudowie musi ulec także sposób funkcjonowania aparatu skarbowego, który zbyt często obecnie nastawiony jest na funkcje represyjną, prowadzącą w efekcie do licznych bankructw, a wręcz osobistych tragedii przedsiębiorców. „Solidarna Polska” proponuje:

• wsparcie dla inwestycji w przedsiębiorstwach poprzez zwolnienie z opodatkowania inwestycji (korzystniejsze zasady amortyzacji);

• usuwanie barier administracyjno-prawnych hamujących rozwój przedsiębiorczości (nadmiar koncesji, pozwoleń, uciążliwe procedury);

• usuwanie barier związanych z korporacjonizmem zawodowym;

• ułatwienia dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą (trzymiesięczny okres zwolnienia z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, wsparcie kredytowe i pożyczki bezzwrotne na pierwsze wyposażenie i rozruch);

• zmniejszenie uciążliwości oraz opresyjności aparatu fiskalnego (wydłużenie cyklu płatności podatków i innych danin, kumulowanie sankcji skarbowych za zwłokę i błędy w zapłacie podatków);

• wstrzymanie prywatyzacji strategicznych gałęzi gospodarki (energetyka – sieci przesyłowe i wytwórczość,  banki – PKO BP, ubezpieczenia – PZU SA oraz przedsiębiorstwa z branży surowcowej i transportowej);

• wprowadzanie przepisów unijnych do prawa krajowego z zachowaniem zasady nie dodawania własnych, dodatkowych wymogów ponad wymagane standardy unijne. Przeprowadzenie w tym zakresie przeglądu dotychczasowej implementacji przepisów unijnych, a w przypadku stwierdzenia nadregulacji wprowadzenie stosownych zmian. Działanie takie jest niezbędne wobec licznych przypadków rygorystycznych przepisów wykraczających poza ramy określone przez UE, co  w praktyce jest uciążliwe i kosztowne stając się jedna z barier wzrostu gospodarczego;

• przyspieszenie i uproszczenie procedur w sądach gospodarczych oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych ułatwiających procedowanie sędziom (odciążenie od zbędnych czynności sprawozdawczo-administracyjnych sędziów);

• dostosowanie sytemu edukacji do potrzeb rynku, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa zawodowego i wyższego;

• wspieranie przez państwo rodzimej innowacyjności i nowoczesnej technologii przez finansowanie badań i udzielania gwarancji na etapie wdrażania postępu technologicznego. Działanie na rzecz ściślejszej współpracy oraz współfinansowania projektów przez sektor państwowy i prywatny;

• poprawa warunków konkurencyjności w gospodarce, między innymi poprzez ograniczenie szarej strefy.

Energia atomowa

„Solidarna Polska” opowiada się przeciwko budowie w Polsce elektrowni atomowych w obecnej chwili. Ponoszenie tak dużych wydatków (szacowanych aktualnie na 35-55 mld zł) jest nieuzasadnione w świetle dysponowania przez Polskę złożami węgla oraz złożami gazu łupkowego. Zamiast kupować technologię atomową od Francji czy Wlk. Brytanii, lepiej przeznaczyć te środki na modernizację polskiego górnictwa oraz rozwój eksploatacji gazu łupkowego. Warto zauważyć, że po rozpoczęciu eksploatacji złóż gazu łupkowego w USA, kraj ten zaniechał nowych inwestycji w energię atomową.

Rosnące koszty energii (pakiet klimatyczny)

Jednym z pierwszych przedsięwzięć zainicjowanych przez „Solidarną Polskę” jest Europejska Inicjatywa Obywatelska. Jej celem jest zawieszenie do roku 2020 przez Unię Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego, który wymusza redukcję emisji dwutlenku węgla oraz kosztowne inwestycje w tzw. odnawialne źródła energii. Szacuje się, że w związku z pakietem klimatycznym ceny energii wzrosną o ok. 100% do 2020 roku. Już w 2013 roku koszty energii wzrosną o co najmniej  30%. Rosnące koszty energii oznaczają dla Polski utratę ok. 250 tys. miejsc pracy w wyniku przenoszenia się poza nasze granice, do krajów spoza Unii Europejskiej, najbardziej energochłonnych zakładów przemysłowych. Dla milionów polskich gospodarstw domowych oznacza to potężny cios w budżety domowe, poprzez skokowy wzrost opłat za energię i ogrzewanie oraz drożyznę spowodowaną wzrostem kosztów produkcji. Nawiązaliśmy współpracę i współdziałanie ze związkami zawodowymi – z „Solidarnością” i OPZZ. Znaleźliśmy partnerów w kilkunastu państwach członkowskich Unii Europejskiej. „Solidarna Polska” zwraca się do wszystkich środowisk społecznych i politycznych o poparcie tej inicjatywy.

Program polityczny

Wolność

W  Polsce w ciągu ostatnich czterech lat w istotny sposób ograniczono jedno z najistotniejszych praw konstytucyjnych – prawo do wolności wypowiedzi i opinii. Ten proces trwa nadal. Platforma Obywatelska, rząd Donalda Tuska i dominujący w przestrzeni publicznej oligopol środków masowego przekazu wielokrotnie za pomocą nacisków przechodzących w nagonkę ograniczały wolność badań i publikacji w naukach historycznych. Rząd Donalda Tuska podjął próbę ograniczenia wolności nauki na uczelniach wyższych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji drastycznie ograniczyła pluralizm światopoglądowy w publicznych środkach masowego przekazu.  Rząd Donalda Tuska odwołuje się do policji, służb specjalnych i prawa karnego w walce z krytycznymi wobec władzy wystąpieniami i stronami internetowymi. Polska jest krajem, w którym najczęściej w Unii Europejskiej sięga się po podsłuchy i bilingi. Urzędnicy korzystający z przysługującego im prawa do udziału w życiu politycznym poza miejscem pracy karani są sankcjami dyscyplinarnymi. Instytucjami publicznymi zaczął rządzić strach – nie przed więzieniem, ale przed utratą pracy i zablokowaniem zawodowej kariery.

Spontaniczną, oddolną odpowiedzią na ograniczanie wolności w przestrzeni publicznej było powstanie i rozwój tzw. „drugiego obiegu” publicystyki, filmów, dzieł artystycznych. „Solidarna Polska” wyraża wdzięczność i uznanie tym wszystkim, którzy w ciężkich warunkach walczą z ograniczeniem wolności i pluralizmu w „pierwszym obiegu” i tym, którzy tworzą „ drugi obieg”. Z nadzieją czekamy na Kongres Mediów Niezależnych, zwołany na 12 maja bieżącego roku.

Ostatnim i najboleśniejszym uderzeniem zadanym w krucjacie przeciw wolności i pluralizmowi prowadzonej przez PO i medialny oligopol była odmowa przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. To wokół Telewizji Trwam rozgrywa się teraz najważniejsza bitwa o wolność w Polsce.

Wobec narastającej skali zagrożenia ograniczeniem wolności uważamy za konieczna konsolidację wysiłków. Dlatego apelujemy do wszystkich dziennikarzy, artystów, naukowców, intelektualistów, animatorów życia kulturalnego niezależnie od ich przekonań ideowych i światopoglądowych o zorganizowanie Kongresu Obrony Wolności. Trzeba jej bronić dziś, w III Rzeczpospolitej.

Korupcja i patologie

Platforma Obywatelska i rząd Donalda Tuska doprowadziły w ciągu  ponad czterech lat do powrotu korupcji i patologii wyniszczających polskie życie publiczne na skalę znaną z okresu rządów Leszka Millera. Osiągnięcia lat 2005-2007 zostały w znacznej mierze zaprzepaszczone.  Polityczną innowacja jest to, że rząd i partia rządząca w sposób jawny roztaczają nad powiązanymi z nimi sprawcami afer ochronny parasol polityczny wykorzystując większość parlamentarną i obezwładniając opozycję, a praktyka ta tolerowana jest przez sprzyjające Platformie Obywatelskiej środki masowego przekazu. Wzrostowi korupcji towarzyszy masowy system pasożytnictwa ludzi i środowisk powiązanych z partią rządzącą na instytucjach publicznych i budżecie. W ciągu czterech lat liczba urzędników w Polsce wzrosła o ok. 100 tys. osób. W rządzonej przez PO Warszawie liczba urzędników zwiększyła się o blisko 40%. Ta rakowata narośl na administracji publicznej musi zostać operacyjnie usunięta. „Solidarna Polska” po dojściu do władzy zredukuje liczbę urzędników właśnie o 100 tysięcy, kierując się wyłącznie przesłankami merytorycznymi

„Solidarna Polska” opowiada się za zniesieniem immunitetów parlamentarnych, prokuratorskich i sędziowskich, by przestały one chronić sprawców przestępstw kryminalnych. Natomiast słowa, poglądy i opinie wypowiadane przez parlamentarzystów podczas prac Sejmu, Senatu i ich organów muszą być objęte całkowitą ochroną przed postępowaniami sądowymi, tak by zapewnić realną możliwość dyskusji i kontroli parlamentarnej.

Od trzech lat rośnie w Polsce przestępczość, a takie osiągnięcia jak wprowadzenie sądów 24-godzinnych zostały przez rząd Donalda Tuska zaprzepaszczone. Konieczny jest powrót do twardej walki z przestępczością, chuligaństwem i narkomanią. „Solidarna Polska” zdecydowanie sprzeciwia się próbom legalizowania posiadania narkotyków. Należy zaostrzyć kary za przestępstwa popełniane z użyciem przemocy, a także ograniczyć do minimum przepustki z zakładów karnych.

Zdecydowana walka z przestępczością oznaczać także podcinanie ekonomicznych korzeni działalności przestępczej. „Solidarna Polska” złożyła już projekt ustawy dotyczący przepadku majątku zorganizowanych grup przestępczych.

Samorząd

„Solidarna Polska” opowiada się za wysoką pozycją samorządu terytorialnego w strukturze władzy publicznej oraz przejrzystą formułą jego finansowania. Wymaga to odejścia od praktyki przerzucania przez państwo zadań na samorząd bez zabezpieczenia źródeł ich finansowania, jak np. sławetna ustawa „203″, stara ustawa repatriacyjna czy propozycje obecnej koalicji w zakresie finansowania przedszkoli. „Solidarna Polska” wprowadzi do polskiego ustawodawstwa obowiązującą samorząd zasadę „Tyle zadań ile pieniędzy”.

Samorząd, szczególnie wojewódzki, jest kluczowym ogniwem przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich. Nie jest wszakże tajemnicą, że podział pieniędzy i dobór projektów nierzadko odbywa się według kryterium politycznego, lobbystycznego a niekiedy wręcz partykularnie towarzyskiego. Dotyczy to w szczególności samorządów zasiedziałych od lat w niezmiennym partyjnie kształcie. „Solidarna Polska”, która opowiada się za maksymalnym wykorzystaniem europejskiej szansy na cywilizacyjny awans polskich gmin, powiatów i województw, uważa, że wypaczenia w tym względzie osiągnęły skalę, która wymaga od państwa skutecznej interwencji na rzecz przywrócenia społecznej, ale i samorządowej kontroli nad prawidłowym i uczciwym podziale środków.

Dlatego udzielamy naszego poparcia dla planów obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz powołania z mocy ustawy Konwentów Wojewódzkich, składających się ze wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów danego województwa, który kwalifikowaną większością zatwierdzałby corocznie przedłożoną przez zarząd województwa listę projektów. Rozwiązanie wariantowe mogłoby polegać na wprowadzeniu do ustawy o samorządzie województwa wymogu wysokiej kwalifikowanej większości np. 2/3 głosów sejmiku wojewódzkiego, a zatem i zgody części opozycji, koniecznej do zatwierdzenia takiej listy. Ten kierunek zmian włączający nowe podmioty do procesu decyzyjnego zapewni bardziej sprawiedliwą alokację środków, tak ważną z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Polska w Europie

Za podstawowe zagrożenie dla pozycji i interesów Polski w Unii Europejskich uznajemy faktyczny dyktat najsilniejszych krajów i pozatraktową metodę rządzenia w UE. Uważamy, że:

- Unia Europejska jako wspólnota narodów nie może być zakładnikiem krajów strefy euro – dlatego opowiadamy się przeciw pakietowi fiskalnemu;

- Unia musi być zarządzana poprzez instytucje wspólnotowe, a nie metodą pozatraktatową;

- Unia przeżywa kryzys nie tylko gospodarczy, ale ustrojowy i polityczny. Kryzys ten jest skutkiem przyjęcia centralistyczno-federacyjnych rozwiązań zawartych w Traktacie z Lizbony. Odejście od Traktatu Lizbońskiego jest konieczne dla przywrócenia politycznej równowagi w Europie.

Obecnie politycznym narzędziem realizacji tych celów w instytucjach europejskich jest uczestnictwo europosłów „Solidarnej Polski” w frakcji Europy Wolności i Demokracji.

„Solidarna Polska” opowiada się przeciw centralistyczno-federacyjnej koncepcji Unii Europejskiej, a za Unią narodów o charakterze policentrycznym. Dlatego uważamy, że misją Polski w Unii jest budowanie solidarności państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, stworzeniem z tego regionu ośrodka skupienia siły politycznej i gospodarczej, który będzie stanowił przeciwwagę dla najsilniejszych państw UE. Dziś praktycznym wyrazem tej polityki jest solidarność z Węgrami atakowanymi przez instytucje unijne w imię racji politycznych i ideologicznych oraz w imię potężnych interesów finansowych i gospodarczych, które rząd suwerennych Węgier naruszył.

Ani członkostwo Polski w UE i NATO, ani też powstanie za naszą wschodnia granicą nowych państw nie zlikwidowało podstawowego problemu związanego z geopolitycznym położeniem Polski między Rosją a Niemcami. Niemcy są obecnie najsilniejszym państwem w Unii i ich siła będzie relatywnie wzrastać. Polsce potrzebna jest dobra współpraca i głębokie porozumienie z Niemcami. Ich fundamentem musi być spełnienie przez stronę niemiecką dwóch podstawowych warunków: uznanie podmiotowości politycznej Rzeczpospolitej Polskie oraz uznanie naszych podstawowych narodowych interesów we wszystkich wymiarach: od wymiaru historycznego po gospodarczy. Warunki te nie są obecnie spełnione. Zasadą polskiej polityki wobec Niemiec winno być prowadzenie stałego dialogu, identyfikowanie obszarów spornych, dążenie do rozwiązywania problemów.

Polska polityka wobec Rosji winna zmierzać do osiągnięcia stanu, w którym Polska przestanie mieć uzasadnione powody, by się Rosji obawiać. Drogą do tego celu  jest budowanie autonomicznej polskiej siły, stworzenie z Europy Środkowo-Wschodniej jednego z centrów Unii Europejskiej, budowa Partnerstwa Wschodniego, utrzymywanie kontaktów dyplomatycznych z przedstawicielami Rosji oraz nawiązanie kontaktów z nowymi, wstępującymi rosyjskimi elitami, które w minionych miesiącach okazały swoje znaczenie.

Partia

Tworzymy partię nowego typu na polskiej prawicy. Partię otwartą na dynamizm, energię, uzasadnione ambicje swoich członków. Partię, która będzie wiele wymagać od swoich członków i której członkowie będę jej stawiali wysokie wymagania. Partię demokratyczną, która stworzy ciałom kolegialnym możliwość oceny i weryfikacji przywództwa krajowego i regionalnego. Partię, która ma wpisane w przepisy statutu konieczność tworzenia szerokiego, nieograniczającego się do własnych członków, zaplecza intelektualnego i programowego, któremu zapewni realny wpływ na podejmowane decyzje. „Solidarna Polska” będzie partią współpracującą na otwartych, partnerskich zasadach z stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Organizacje te będą dla nas partnerami społecznymi, których autonomię należy szanować, a nie narzędziami, którymi posługuje się w okresie kampanii wyborczych usiłując je sobie podporządkować.